Acordăm consultanță de specialitate societăților încă de la înființare dar și pe parcursul desfășurării activității, beneficiind de onorarii avantajoase, precum şi de discounturi în eventualitatea unei colaborări de lungă durată.

Principalele servicii oferite

Suplimentar oferim și servicii adiționale precum

 • REDACTARE/MODIFICARE ACT CONSTITUTIV;
 • ATESTAREA IDENTITĂŢII PĂRŢILOR ŞI A CONŢINUTULUI DOCUMENTELOR;
 • GĂZDUIRE SEDIU SOCIAL PENTRU O PERIOADĂ DE 1 AN DE ZILE;
 • REDACTARE CONTRACTE PENTRU SEDIUL SOCIAL (COMODAT, ÎNCHIRIERE/SUBÎNCHIRIERE);
 • REDACTARE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR (HOT. AGA.);
 • DIZOLVARE/LICHIDARE SOCIETATE;
 • CESIUNE PĂRŢI SOCIALE (COOPTARE ASOCIAŢI NOI, IEŞIREA ASOCIAŢILOR DIN CADRUL SOCIETĂŢII).
 • MAJORARE/MICŞORARE CAPITAL SOCIAL;
 • SCHIMBARE SEDIU SOCIAL;
 • ÎNFIINŢARE PUNCTE DE LUCRU;
 • REPREZENTAREA PERSOANEI JURIDICE ÎN FAŢA REGISTRULUI COMERŢULUI;
 • FUZIUNI;
 • ACORDAREA ŞI GĂSIREA CELOR MAI BUNE SOLUŢII ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ACTIVITATEA SOCIETĂŢII DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC;
 • ÎNFIINŢARE SOCIETĂȚI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ-DEBUTANT (SRL-D)

Acte necesare înființării unei societăți cu răspundere limitată (SRL):

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Cererea de înregistrare fiscală;
 3. Declaraţia pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;
 4. Rezervare denumire;
 5. Actul constitutiv;
 6. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
 7. Declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice
 8. Copii acte de identitate asociați/administratori/cenzori;

Acte necesare înființării unei persoane fizice autorizate (PFA):

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Cererea de înregistrare fiscală;
 3. Declaraţia pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;
 4. Copie carte de identitate titular;
 5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional;

Acte necesare înființării unei întreprinderi individuale (II):

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Cererea de înregistrare fiscală;
 3. Declaraţia pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;
 4. Copie carte de identitate titular;
 5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional;

Actele necesare înființării unei întreprinderi familial (IF):

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Cererea de înregistrare fiscală;
 3. Declaraţia pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;
 4. Copie act identitate pentru fiecare membru;
 5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional;
 6. Acordul de constituire încheiat de membrii familiei;
 7. Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire;

Acte necesare pentru radiere urmare a dizolvării și lichidării:

Etapa I

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea şi numirea lichidatorului cu menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice;

Etapa a II-a

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor;
 3. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate al lichidatorului;

Etapa a III-a

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Situație financiară de lichidare și repartizare a activului societății, certificată de persoanele autorizate, potrivit legii;
 3. După caz, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari;
 4. Dacă este cazul, darea de seamă a gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori;

Etapa a IV-a

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Raportul lichidatorului.

Acte necesare dizolvare voluntară și lichidare societate:

Etapa I

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea şi numirea lichidatorului cu menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice;

Etapa a II-a

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor;
 3. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate al lichidatorului;

Etapa a III-a

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Situație financiară de lichidare și repartizare a activului societății, certificată de persoanele autorizate, potrivit legii;
 3. După caz, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari;
 4. Dacă este cazul, darea de seamă a gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori;

Etapa a IV-a

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Raportul lichidatorului.

Acte necesare modificare obiect de activitate societate:

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic;
 3. Actul constitutiv actualizat;
 4. Declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

Acte necesare suspendare/reluare activitate:

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani;
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţilor;
 4. Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;

Acte necesare înființare/desființare puncte de lucru (sedii secundare):

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Declaraţia pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiile de funcționare/desfășurare a activității;
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic privind înființarea/desființarea punctului/punctelor de lucru;
 4. La înfiinţare, documente care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinația de punct de lucru;

Acte necesare cesiune părți sociale/de interes

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ decizia asociatului unic;
 3. Actul constitutiv actualizat;
 4. Contractul de cesiune;
 5. Copii cărți de identitate ale persoanelor care dobândesc părți sociale;
 6. Declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice.

Acte necesare schimbare denumire

 1. Rezervare denumire;
 2. Cererea de înregistrare;
 3. Hotărârea adunării generale a asociaților/decizia asociatului unic;
 4. Act constitutiv actualizat.

Acte necesare schimbării sediului profesioniștilor în același județ

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor/membrilor sau decizia asociatului unic/ CA/ directoratului sau, după caz, actul adiţional la actul constitutiv;
 4. Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu;
 5. Act constitutiv actualizat.

**Notă – documentele enumerate sunt cu titlu informativ, în funcție de fiecare situație particulară, se pot solicita documente suplimentare.