Recuperări creanțe și executare silită

Serviciul recuperări și executare silită se ocupă de îndestularea creanțelor în cadru domeniilor expuse, alături de o colaborare de succes cu executori judecătorești:

.împrumuturi nerestituite la termen;
.plata drepturilor salariale neachitate la termen de către angajator;
.sume de bani datorate în temeiul unor contracte de închiriere;
.sume de bani datorate cu titlul de preț în cadrul contractelor de prestări servicii;
.sume de bani datorate cu titlul de preț în cadrul contractelor translative de proprietate;
.recuperare taxă auto;
.daune CASCO, RCA si despăgubiri acordate victimelor accidentelor de mașină.

Acest serviciu oferă asistență în cadrul negocierilor directe și a oricăror alte modalități de recuperare și în instanță în cadrul procedurilor judiciare. Cabinetul colaborează cu executori judecătorești pentru asigurarea etapei procedurii executării silite

Dreptul muncii

Cabinetul oferă consultanță juridică în probleme de dreptul muncii, izvorâte din contractele colective și individuale de muncă, cu privire la:

.Obligarea angajatorului la restituirea sumelor reținute din salariu și obținerea drepturilor salariale neplătite;
.Obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de către salariat;
.Contestarea deciziilor de sancționare disciplinară nelegale;
.Contestarea deciziilor de concediere nelegale;
.Obligarea salariatului la repararea prejudiciului suferit de angajator ca urmare a nerespectării clauzelor contractului de muncă și a clauzelor de confidențialitate și neconcurentă.

Dreptul succesoral

Clienții noștrii beneficiază de reprezentare în fața notariatelor publice și a instanțelor judecătorești în materia dreptului succesoral, experiența profesională acoperind următoarele categorii de acțiuni:

.Partaje succesorale;
.Redactare contracte de partaj voluntar;
.Deschiderea moșternirii și dezbaterea acesteia;
.Calcularea cotelor succesorale;
.Testamente și litigii testamentare;
.Negocierea împărtirii moștenirii;
.Acțiuni având ca obiect raportul donațiilor și reducțiunea liberalităților;
.Anulare certificat moștenitor;
.Drepturi reale și acțiuni posesorii.
Asigurăm reprezentare în fața instanțelor judecătorești pentru următoarele categorii de litigii:

.Accesiuni imobiliare și mobiliare;
.Revendicări;
.Partaj;
.Exproprieri;
.Uzucapiuni;
.Evacuări;
.Închirieri;
.Pretenții;
.Grănițuiri;
.Acțiuni posesorii;

Legea nr. 77/2016 privind Darea în plată

Prin intermediul Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite consumatorul are dreptul de a stinge datoriile din contractele de credit, împreună cu accesoriile, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat creditorului.

Pentru stingerea creanțelor în temeiul acestor prevederi, trebuiesc îndeplinite următoarele condiții:

. Creditorul și consumatorul să facă parte din categoriile prevăzute la art. 1, alin. 1, astfel cum acestea sunt definite de legislația specială;
. Cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depășea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit;
. Creditul a fost contractat de către consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință;
. Consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

Dacă datoria a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării prezentei proceduri debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate.
Care sunt pașii?

.Notificarea creditorului, prin intermediul unui avocat. De la data primirii notificării se suspendă plățile către creditor și orice procedură judiciară sau extrajudiciară de recuperare a sumelor datorate
.Se stabilește data convocării, care nu poate avea loc la un termen mai scurt de 30 de zile libere.
.Semnarea contractului de dare în plată. În situația în care creditorul nu se prezintă, consumatorul se poate adresa instanței pentru pronunțarea unei hotărâri prin care să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și să se transmită dreptul de proprietate către creditor.

Dreptul familiei

În litigiile încadrate în materia dreptului familiei, servicii cabinetului includ următoarele domenii:

.Acțiuni care antrenează răspunderea pentru ruperea logodnei;
.Divorțuri și anulări căsătorii;
.Modificare regim matrimonial;
.Incredințare minori;
.Pensii de întreținere;
.Partaje;
.Acțiuni privitoare la filiație;
.Interdicții.

Drept contravențional

Cabinetul oferă clienților consultanță și reprezentare în cadrul procedurii de contestare sau anulare/constatare nulitate a proceselor-verbale de constatare și sancționare a faptelor contravenționale.
Pentru solicitări sau cotații, vă rugăm să ne contactați completând formularul de mai josAdresă
Bd. Constructorilor Nr. 21,
Sector 6, București
© 2018 Avocat Miricioiu. All Rights Reserved. Created by Aboga Creative Expert