. Suntem specializați de asemenea în materia dreptului societar.

. Acordăm consultanță de specialitate societăților încă de la înființare dar și pe parcursul desfășurării activității, beneficiind de onorarii avantajoase, precum şi de discounturi în eventualitatea unei colaborări de lungă durată.

Serviciile oferite sunt următoarele:

Acte necesare înființării unei societăți cu răspundere limitată (SRL):

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Cerere de înregistrare fiscală;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: societatea îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate;
 4. Rezervare denumire;
 5. Actul constitutiv;
 6. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
 7. Dovada depunerii capitalului social-minim 200 lei (sumă care, ulterior înființări, poate fi retrasă din contul bancar);
 8. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către asociați/administratori/cenzori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
 9. Copii acte de identitate asociați/administratori/cenzori;
 10. Specimen semnătură administrator/administrator.
Notă: pentru societățile cu răspundere limitată cu asociat unic se depune și o declarație dată pe proria răspundere din care să rezulte că această calitate de asociat unic nu mai este deținută de către persoana în cauză.

Acte necesare înființării unei societăți cu răspundere limitată-debutant (SRL-D):

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Cerere de înregistrare fiscală;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: societatea îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate;
 4. Rezervare denumire;
 5. Actul constitutiv;
 6. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
 7. Dovada depunerii capitalului social-minim 200 lei (sumă care, ulterior înființări, poate fi retrasă din contul bancar);
 8. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către asociați/administratori/cenzori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
 9. Declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat în cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
 10. Copii acte de identitate asociați/administratori/cenzori;
 11. Specimen semnătură administrator/administrator.
Notă: pentru SRL-D nu se percept taxe de înființare.

Acte necesare înființării unei persoane fizice autorizate (PFA):

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Cerere de înregistrare fiscală;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
 4. Copie carte de identitate titular;
 5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional;
 6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate;

Acte necesare înființării unei întreprinderi individuale (II):

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Cerere de înregistrare fiscală;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
 4. Copie carte de identitate titular;
 5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional;
 6. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică;

Actele necesare înființării unei întreprinderi familial (IF):

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Cerere de înregistrare fiscală;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
 4. Copie act identitate pentru fiecare membru;
 5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional;
 6. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familial;
 7. Acordul de constituire încheiat de membrii familiei;
 8. Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire;

Acte necesare dizolvare voluntară societate fără numire de lichidator:

Etapa I
 1. Cererea de înregistrare;
 2. Hotărârea adunării generale a asociațiilor/decizia asociatului unic privind dizolvarea societății.
Etapa a II-a
 1. Cerere de radiere;
 2. Hotărârea de la etapa a I-a;
 3. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului, dacă este cazul, aprobată de asociaţi/acţionari, certificată de persoanele autorizate potrivit legii;
 4. Dovada publicării hotărârii de dizolvare în Monitorul Oficial al României;
 5. Cetificat de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat;
 6. Certificatul de înmatriculare și certificatul constatator de autorizare;

Acte necesare dizolvare voluntară și lichidare societate:

Etapa I
 1. Cererea de depunere şi menţionare acte;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea şi numirea lichidatorului cu menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice;
Etapa a II-a
 1. Cererea de înregistrare;
 2. Hotărârea de la etapa I-a;
 3. Dovada publicării hotărârii de dizolvare şi de numire a lichidatorului în Monitorul Oficial al României.
 4. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor;
 5. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate al lichidatorului;
Etapa a III-a
 1. Cererea de depunere şi menţionare acte, pentru depunerea situaţiei financiare de lichidare şi de repartizare a activului, dacă este cazul, aprobată de asociaţi/acţionari, certificată de persoanele autorizate potrivit legii;
Etapa a IV-a
 1. Cererea de radiere;
 2. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC sau în Monitorul Oficial cu minimum 15 zile, respectiv 30 de zile (pentru societățile pe acțiuni SA sau societățile în comandită pe acțiuni SCA) înainte de depunerea cererii;
 3. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare;
 4. Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat;

Acte necesare modificare obiect de activitate societate:

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic;
 3. Actul constitutiv actualizat;
 4. Dacă este cazul, pentru autorizare obiect de activitate:
  .declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  .persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social,la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
  .persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţie;
 5. Certificatul de înregistrare, dacă se modifică obiectul principal de activitate.

Acte necesare suspendare/reluare activitate:

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani;
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţilor;
 4. Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;

Acte necesare înființare/desființare puncte de lucru (sedii secundare):

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Declaraţia - tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, din care să rezulte, după caz, că:
  .persoana juridică nu desfăşoară la punctul de lucru activităţile declarate, pentru o perioadă de maximum 3 ani;
  .persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip;
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic privind înființarea/desființarea punctului/punctelor de lucru;
 4. La înfiinţare, documente care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinația de punct de lucru;
 5. La desfiinţare, certificatul constatator de autorizare a activităţii;

Acte necesare cesiune părți sociale societate cu răspundere limitată (SRL/SRL-D):

Etapa I
 1. Cererea de depunere şi menţionare acte;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ decizia asociatului unic;
Etapa a II-a
 1. Cererea de înregistrare;
 2. Dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor/ deciziei asociatului unic în Monitorul Oficial al României;
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ decizia asociatului unic;
 4. Actul constitutiv actualizat;
 5. Contractul de cesiune;
 6. Copii cărți de identitate ale persoanelor care dobândesc părți sociale;
 7. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune au dobândit părţi sociale;
Notă: Publicarea hotărârii adunării generale a asociaţilor/ deciziei asociatului unic în Monitorul Oficial al României se efectuează numai pentru transmiterea părților sociale către o persoană din afara societății (excepție făcând moștenitori/adjudecatari).
Pentru solicitări sau cotații, vă rugăm să ne contactați completând formularul de mai jos



Adresă
Bd. Constructorilor Nr. 21,
Sector 6, București
© 2018 Avocat Miricioiu. All Rights Reserved. Created by Aboga Creative Expert